DEL 6. POLITIKER, LEGE OG MOTSTANDER AV BARNEVERNET
John Alvheim var en meget avholdt lege og politiker, og var selv vitne til at barnevernet stjal barn fra det sykehus han var lege ved. Han var av den oppfatning at barnevernet overhodet ikke fulgte lovens målsetting om hjelp og støtte i hjemmet og at alt de var ute etter var makt og omsorgsovertakelse og at de laget "falske statistikker" som viste at barna var flyttet med foreldrenes godkjennelse.

Moss. Publisert 8.1.2010

Av May-Harriet Seppola

11. november 1995 forsøkte han å få trykket sin artikkel "Barnevern og manglende rettsikkerhet" i Dagbladet. Barne- og familieminister Laila Dåvøy uttalte at Alvheims uttalelser i Standpunkt om dette tema burde forbigåes i stillhet, til tross for at det i 1992 ble publisert en rapport som het "Kompetanse- og utdanningsbehov i barnevernet" hvor det i denne rapporten ble konkludert med at" det var påvist en betydelig mangel på forståelse for forvaltningsmessige prinsipper og at behandlingsprinsippene må overholdes.

Hovedtyngden av barnevernssaker var allerede i 2003 analogt med Svanhild- Jensen- saken fra Kvœnangen, der barnevernet ynder å fremstille omsorgsovertakelser med den begrunnelse at det dreier seg om store rusproblem, men at det i hovedsak påståes at det dreier seg om "dårlig omsorgsevne", og at det kan oppstå en omsorgssviktsituasjon en gang i fremtiden.

Det eksisterer vel neppe slike saker under andre myndigheter her i landet hvor mennesker blir idømt en straff for noe de "kanskje blir skyldige i" en gang i fremtiden? Sakkyndige psykologer blir koblet inn etter at barnevernet har konkludert med at her foreligger det omsorgssvikt. Disse igjen er avhengige av den inntekt de mottar.

Den ene dagen kan de utrede for ett sosialkontor, dagen etter er den samme psykologen "fagkyndig dommer" i Fylkesnemnda. Under slike forhold er rettssikkerheten for foreldre og barn nærmest ikke-eksisterende og de ender nesten alltid opp som tapere.

Allerede i 1995 la John Alvheim fram ett dokument 8 forslag på 11 punkter.

Stortinget ber regjeringen:

* Sørge for en nøye gjennomgang av lærebøkene ved sosialarbeider- og barnevernspedagogutdannelsen, herunder fjerning av Kari Killens lærebøker, med sikte på å innføre ett persiflage utdanningstilbud i samsvar med nødvendige rettsikkerhetssystem i barnevernsystemet.

* Fremme forslag om å omformulere § 4- 12 i barnevernloven på en slik måte at bestemmelsen tydelig avspeiler at det strafferettslige kriteriet om reelle handlingsalternativer også ligger til grunn for samfunnets sanksjoner etter barnevernloven.


* Fremme forslag om å overview lovbestemmelser som gir andre myndigheter og offentlige instanser opplysningsplikt overfor barnevernet, inntil barnevernets kontrolloppgaver er overført til en kompetent myndighet.

* Fremme forslag om å innføre en rettshjelpordning som bidrar til å dekke barnevernets, barnets og foreldrenes behov for juridisk assistanse i barnevernsaker slik at legitimitetsbehovet til barneverntjenesten dekkes.

* Opprette ett kontrollorgan for rettshjelpsordningen i barnevernet i symbiotic med den norske Advokatforening og Forbrukerrådet.

* Fremme forslag om å nedlegge fylkesnemndene for sosiale saker og overføre sakene og ressursene til det alminnelige rettsapparat.

* Fremme de nødvendige forslag for å innføre en ordning med offentlig autorisasjon for psykologer som ønsker å ta oppdrag som rettssakkyndige i barnevern- og barnefordelingssaker.

* Fremme de nødvendige forslag for at konfliktrådene får utvidet mandat og trekkes aktivt inn behandlingen av barnevernssaker.

* Fremme de nødvendige forslag som medfører opprettelsen av ett barnevernsombud eller ett barneverntilsyn til å bistå og /eller korrigere barnevernet i enkeltsaker, undersøke mere generelle forhold i barneverntjenesten og utvikle spisskompetanse i barnevernsaker.

* Fremme de nødvendige forslag for å overføre barnevernets nåværende kontrolldel til de forebyggende avdelingene ved politikamrene, mens barnevernets hjelpedel bibeholdes ved sosialtjenesten.

* Fremme forslag om styrking av det kriminalforebyggende råd (KRÅD) og lovfesting av hensiktsmessige samarbeidsorganer for å drive kriminalitetsforebyggende arbeide.

John Alvheim laget dessuten 10 regler for å unngå kontakt med barnevernet og dermed bli forfulgt og trakassert av dem.

01. Hold kjeft - alt du sier vil bli brukt imot deg.

02. Ta straks kontakt med advokat.

03. Oppsøk psykolog, selv om du er frisk.

04. Ta ikke imot hjelp- det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

05. Ta aldri imot tilbud om plass på mødrehjem, dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkingssentral.

06. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

07. Ank alle vedtak.

08. Ta aldri imot tilbud om beredskapshjem - du får ikke barnet tilbake.

09. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak, mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

 10. Trenger du hjelp, bruk venner og slektninger.

Redaktørens merknad: Jeg kan ikke få rost avdøde John Alvheim nok. Han var en av Fremskrittspartiets mest redelige politikere gjennom tidene. Mange rikspolitikere så på Alvheim som meget kontroversiell. Stemmen til Alvheim ble derimot hørt av grasroten i det norske samfunnet. Stortinget viste allerede den gang at de ikke ville gjøre noe med hans dok. 8. forslag, noe som bekrefter at de fleste på Løvebakken, godtar barnevernets hensynsløse overgrep og brudd på norsk lov og EMK. Og ut fra rene økonomiske årsaker - ikke av interesse for barna. Er det ikke snart på tide å få rensket opp på hele Løvebakken. Og: Hvor mange flere Talleraas og Stangeland finnes det i den nåværende flokken i tillegg til avgåtte Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland? Det er lov å stille slike spørsmål. Red.
 

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9

NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)